TOC: Theory of Constraints (procesverbetering 3)

Vind de bottlenecks met TOC

In vervolg op de andere artikelen over procesverbetering – lean manufacturing en quick response manufacturing – leggen we in dit artikel een andere procesverbetermethode uit: TOC. TOC staat voor Theory of Contraints. Het richt zich – tijdens de hele weg die producten afleggen voordat ze bij de klant zijn – op bottlenecks.

Grootste knelpunten
Simpel gezegd betekent TOC dat je in de totale keten van afhankelijkheden gaat zoeken naar de grootste knelpunten. Dit doe je door oorzaken en gevolgen systematisch in kaart te brengen. Zelfs verborgen knelpunten worden zo zichtbaar. Wanneer je deze knelpunten zoveel mogelijk opheft of omzeilt, zal de flow waarin de producten worden voortgebracht, verbeteren.

Reality tree
Een Reality Tree laat de ongewenste effecten zien van de huidige werkmethode, vaak gevisualiseerd in oorzaak-gevolg diagrammen. Het is een opsporingsmethode die start bij het ongewenste effect, bijvoorbeeld te veel tussenvoorraden, en dan teruggaat in het proces om te zien waardoor die tussenvoorraden zijn ontstaan.

Denkprocessen
De denkprocessen die TOC hanteert om de oorzaken en gevolgen in kaart te brengen, zijn grofweg te verdelen in 3 vragen:

  • Wat moet er veranderen?
  • Waarin moet het veranderen?
  • Hoe wordt de verandering bereikt?

Hiërarchie in strategie en tactiek
De Strategy & Tactics Tree is een hulpmiddel om steeds preciezer te kunnen bepalen wat je wil veranderen, waarin het moet veranderen en hoe de verandering wordt bereikt. Er wordt gewerkt met een hiërarchische structuur van strategie en tactiek. Helemaal bovenaan staat de topstrategie. Dit is de bedrijfsmissie. Daaronder vertakt de boom zich naar substrategieën, sub-substrategieën enzovoorts. Hoe hoger in de boom, hoe generieker de doelen zijn. Op elk niveau wordt een strategie aan de bijbehorende tactiek gekoppeld. Hierdoor wordt de waarom-vraag op alle niveaus verbonden met de hoe-vraag. De vervulling van een strategie op een hoger niveau kan alleen plaatsvinden als de strategie op het niveau daaronder is gerealiseerd. Soms moeten meerdere substrategieën gerealiseerd zijn voordat aan een hoger gelegen strategie gewerkt kan worden.

Minder projecten tegelijkertijd
Veranderingen, hoe klein ook, moeten snel tot zichtbare verbeteringen leiden. Dit werkt namelijk erg motiverend en stimulerend voor je werknemers. Daarom is het belangrijk om de flow erin te houden, wat beter lukt als je minder projecten tegelijkertijd uitvoert. Dit principe zie je ook terug bij QRM.

TOC als effectieve tool

TOC wordt vaak ingezet als tool binnen andere procesverbetermethodes. De impact is groot, zeker als ook toeleveranciers en afnemers onderdeel uitmaken van het model. Voor veel logistieke problemen is TOC een prima methode gebleken. Winst maken wordt zo een kwestie van oorzaak en gevolg.